Autojen vikatilastojen analysointia -

TÜV Auto Report 2005

Missä autoissa on eniten vikoja? Eri autojen maine vikaherkkänä tai luotettavana autona perustuu valitettavan usein mutu-tietoon, eikä väitteillä ole useinkaan todellisuuspohjaa. Saksanmaalla onneksi ollaan sen verran perusteellisia, että sieltä on saatavissa luotettavaa tilastotietoa eri automalleissa ilmenneistä vioista. Yksi tällaisten tilastojen tarjoajista on saksalainen katsastusyhtiö TÜV, joka julkaisee vuosittain tilastoja katsastuksessa ilmenneistä vioista. TÜV Auto Report 2005:ssä on tietoja n. 7,7 miljoonasta TÜVin katsastuspisteissä katsastetusta autosta.

Raportissa autot on jaettu eri ikäluokkiin ja kunkin ikäluokan autoista on julkistettu niiden autojen prosentuaalinen osuus kaikista katsastukseen tuoduista kyseisen automallin edustajista. Automallikohtaiset vikaprosentit kertovat kuinka monessa prosentissa autoista on ollut vakavia vikoja (Erhebliche mängel), jotka ovat aiheuttaneet katsastuksessa hylkäyksen. Koska otoskoko on lähes 8 miljoonaa yksilöä, niin tilastot antavat hyvän kuvan eri automalleissa olevista vioista.

Eri mallien vikatilastot autojen iän mukaan lajiteltuna  

Vikatilastot kertovat jo sellaisenaan mielenkiintoisia asioita eri mallien vikaherkkyydestä, mutta analysoimalla hieman tarkemmin em. tilastoja voidaan saada vielä tarkempi kuva autojen vioista. Käyttäen pohjana TÜV Auto Report 2005:n tietoja pyrittiin löytämään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

1        Minkä verran vikoja on keskimäärin eri ikäisissä autoissa?

2        Missä automerkeissä on eniten/vähiten vikoja?

3        Miten merkkien viat kehittyvät vuosien kuluessa? Onko esim. joku merkki luotettava 2-3 vuoden ikäisenä, mutta luotettavuus heikkenee keskivertoa enemmän vuosien kuluessa?

4        Missä malleissa on eniten/vähiten vikoja?

5        Missä malleissa vikakehitys myöhemmällä iällä on epäedullista?

6        Mitkä automallit ovat viattomimpia/vikaherkimpiä kokoluokittain tarkasteltaessa?

7        Minkä kokoluokan autoissa on vähiten vikoja? Ovatko isot, kalliit autot luotettavampia kuin pienet ja halvat autot?

8        Minkä maalaisissa autoissa on vähiten/eniten vikoja?

1 Vikamäärän kehitys eri ikäisissä autoissa

Eri ikäluokkien keskimääräinen vikojen määrä laskettuna automallien keskimääräisten vikaprosenttien perusteella oli oheisen kuvaajan mukainen (laskelma ei huomioi eri automallien erilaista katsastettujen autojen määrää eli keskiarvoa ei ole painotettu automallien määrillä, koska tätä tietoa ei ollut saatavilla):

Kaksi-kolme vuotta vanhoilla autoilla merkittäviä vikoja oli keskimäärin 6,9 %:lla kaikista autoista kun 10-11 vuotiailla autoilla vikoja oli lähes nelinkertainen määrä eli 26,3%. Vikojen määrä nousee melko tasaisesti eri ikäluokissa eli mitään erityistä hyppäystä vikojen määrissä ei ole havaittavissa.

2     Automerkkikohtaiset vikatilastot

Tarkasteltaessa automerkkikohtaisia vikoja eri saman merkkisten autojen eri mallien ja eri ikäisten autojen tiedot yhdistettiin merkkikohtaisiksi tiedoiksi. Alla olevassa taulukossa merkit on luokiteltu kaikkien merkin eri ikäisten mallien keskimääräisen ikäluokan sijoituksen perusteella. Ts. jos esim. merkin Potpot malli XX oli 2-3v. luokassa 2. paras ja Potpot malli YY 10-11v. luokassa 8., eikä muita Potpot-merkkisiä autoja ollut, niin Potpot saisi keskimääräiseksi sijaluvukseen (Avg rank) (2+8)/2 eli 5.

Sijaluvun perusteella järjestettynä automerkkikohtainen järjestys näyttäisi seuraavanlaiselta:

Alla olevassa taulukossa on esitetty automerkkikohtaiset tarkemmat vikatiedot. Count-sarake kertoo kuinka monta automerkin edustajaa on eri ikäluokkien vikatilastoissa yhteensä.

21t Makes all years

Selvästi parhaiten vikatilastoissa keskimäärin sijoittuivat Porsche, Subaru ja Toyota. Kaksi heikoiten menestynyttä merkkiä olivat Daewoo ja Chrysler.

 

3     Merkkien vikojen kehitys eri ikäisissä autoissa

Pyrittäessä selvittämään miten automerkkien viat kehittyvät vuosien kuluessa tavoitteena oli selvittää, onko esim. joitain automerkkejä, joilla on vain vähän vikoja muutaman vuoden ikäisenä, mutta vikojen määrä kehittyy keskiarvoa heikommin ajan kuluessa. Tätä varten laskettiin miten monta prosenttia kunkin merkin keskimääräinen 2-3 vuotiaiden mallien vikaprosentti erosi kyseisen ikäluokan keskimääräisestä vikaprosentista. Tätä prosenttia verrattiin 10-11 vuotiaista autoista laskettuun vastaavaan lukuun.

Seuraavassa taulukossa automerkit on järjestetty sen mukaan miten paljon merkkien 2-3 ja 10-11 vuotiaiden vikaprosentit olivat kehittyneet em. prosenttiluvun muutoksen perusteella. Pylväät kertovat prosenttiluvun muutoksen prosenttiyksiköinä ja viiva kertoo automerkin keskimääräisen sijoituksen vikatilastossa kaikkina vuosina.

Taulukossa vasemmalla olevien merkkien osalta vanhemmissa autoissa on ollut enemmän vikoja keskiarvoon verrattuna kuin merkin uudemmissa autoissa. Tämän taulukon tulkinta on kuitenkin vaikeaa, sillä voi olla esim. niin että merkin vanhemmat autot ovat olleet vikaherkkiä, mutta laatu on myöhemmin parantunut. Tällainen automerkki joutuisi kuitenkin tässä taulukossa vasemman reunan huonommin kehittyneiden merkkien joukkoon.

Merkkien laadun heikkenemisen tarkempaa tutkiskelua varten tarvittaisiin tietoja aikaisempien vuosien vastaavista vikatilastoista. Tuolloin voitaisiin verrata esim. v. 1995 valmistettujen autojen vikojen kehitystä eri vuosien tilastoissa ja tehdä tämän perusteella johtopäätöksiä eri merkkien vikaherkkyyden kehittymisestä vanhemmalla iällä. Valitettavasti tätä vikatilasto tietoa ei ollut käytettävissä. Nyt käytössä olevan vikatilaston pohjalta olisi mahdollista muodostaa monimutkaisempia muuttujia, joilla voisi yrittää selvittää jollain tavalla vastauksia em. kysymyksiin. Se jääköön kuitenkin mahdollisen jatkotutkimuksen aiheeksi.

4     Automallikohtaiset vikatilastot

Eri automallien vikaprosentit auton iän mukaan luokiteltuna on jo esitetty aiemmin tämän tutkimuksen johdannossa. Automallien vikoja tarkasteltiin myös laskemalla ensin mallin vikaprosentin ero kyseisen ikäluokan keskimääräiseen vikaprosenttiin. Tämän jälkeen yhdistettiin kunkin mallin eri ikäluokkien erot keskimääräiseen vikaprosenttiin. Näin saatiin kullekin mallille muuttuja nimeltään avg diff to avg, joka kuvaa mallin menestystä vikatilastoissa eri vuosina.

Alla olevassa taulukossa eri mallit on esitetty em. muuttujan mukaisessa järjestyksessä paremmasta huonompaan. Count-sarake kertoo kuinka monen ikäluokan tilastossa automalli on esiintynyt.

41t Models

Parhaiten menestyneitä malleja olivat Porsche Boxster, Mazda Demio, Porsche 911, Toyota Yaris ja Toyota RAV4. Heikoiten menestyivät Chrysler Voyager, Fiat Palio Weekend ja Seat Alhambra.

5     Mallien vikojen kehitys eri ikäisissä autoissa

Automallikohtaista vikojen kehitystä ei analysoitu tällä kertaa johtuen luvussa kolme havaituista puutteista perusaineistossa. Myöhemmin mahdollisesti analysoidaan joidenkin yksittäisten automallien vikojen kehitystä tarkemmin.

6     Automallikohtaiset vikatilastot kokoluokittain

Oheisessa taulukossa on esitetty kokoluokittain eri automallien vikaherkkyys.

61t Models by type

Em. taulukossa automallit on luokiteltu tyypeittäin/kokoluokittain ja järjestetty vastaavalla tavalla kuin automallikohtaisia vikoja arvioitaessa eli sen mukaan miten automallin viat erosivat kunkin ikäluokan keskimääräisestä vikojen määrästä.

Parhaiten menestyneet mallit eri kokoluokissa olivat:

Kokoluokka Automalli
Pikkuautot (A) Mazda Demio
Pienet perheautot (B) Toyota Corolla
Keskikokoiset perheautot (C) Toyota Avensis
Suuret perheautot (D) Volvo S60
Edustusautot (E) Mercedes S-klasse
Tila-autot (FC) Mazda Premacy
Nelivetoiset (SUV) Toyota RAV4
Urheiluautot (SC) Porsche Boxster

Parhaiten tässä tarkastelussa menestyivät siis Toyota kolmella ykkössijallaan ja Mazda kahdella ykkössijallaan.

7     Autoluokkakohtaiset vikatilastot

Tarkasteltaessa keskimääräistä vikojen määrää autoluokittain saatiin seuraavan kuvaajan mukaisia tuloksia:

Vähiten vikoja on urheiluautoissa (SC), edustusautoissa (E) ja nelivetoisissa autoissa (SUV). Kaikista vikaherkimpiä autoja olivat suuret perheautot (D) ja tila-autot (FC).

8     Valmistusmaakohtaiset vikatilastot

Valmistusmaakohtaisesti tarkasteltaessa automerkit luokiteltiin valmistusmaittain siten, että kullekin merkille annettiin valmistusmaaksi merkin kotimaa. Ts. kaikki esim. kaikki Toyota-mallit luokiteltiin japanilaisiksi vaikka jotain mallia saatetaan todellisuudessa valmistaa esim. Englannissa. GM:n ja Fordin eurooppalaiset merkit Opel ja Ford luokiteltiin saksalaisiksi.

Sen jälkeen kun merkit oli luokiteltu maakohtaisesti ne järjestettiin sen mukaan, minkä maalaisilla automerkeillä oli alhaisin keskimääräinen sijoitus eri ikäluokkien vikatilastoissa. Tällä perusteella saatiin seuraavanlainen kuvaaja:

Selvästi parhaiten menestyivät japanilaiset (JP) ja ruotsalaiset (SWE) automerkit. Epäluotettavimmiksi osoittautuivat englantilaiset ja USAlaiset merkit.

      Yhteenveto

Suoritettu tarkastelu perustuu saksalaisen autokatsastusyhtiö TÜVin julkaisemaan Auto Report 2005 -vikatilastoon, jossa on tietoja n. 7,7 miljoonasta TÜVin katsastuspisteissä katsastetusta autosta. Raportin automallikohtaiset vikaprosentit kertovat kuinka monessa prosentissa autoista on ollut vakavia vikoja, jotka ovat aiheuttaneet katsastuksessa hylkäyksen. Vikatilastot kertovat jo sellaisenaan mielenkiintoisia asioita eri mallien vikaherkkyydestä, mutta analysoimalla hieman tarkemmin em. tilastoja pyrittiin saamaan vielä tarkempi kuva autojen vioista.

Automerkkikohtaisessa tarkastelussa selvästi parhaiten vikatilastoissa sijoittuivat Porsche, Subaru ja Toyota. Kaksi heikoiten menestynyttä merkkiä olivat Daewoo ja Chrysler. Merkkien laadun heikkenemisen tarkempaa tutkiskelua varten tarvittaisiin tietoja aikaisempien vuosien vastaavista vikatilastoista.  

Mallikohtaisesti parhaiten menestyneitä malleja olivat Porsche Boxster, Mazda Demio, Porsche 911, Toyota Yaris ja Toyota RAV4. Heikoiten menestyivät Chrysler Voyager, Fiat Palio Weekend ja Seat Alhambra.

Tarkasteltaessa keskimääräistä vikojen määrää autoluokittain havaittiin, että vähiten vikoja on urheiluautoissa, edustusautoissa ja nelivetoisissa autoissa. Kaikista vikaherkimpiä autoja olivat suuret perheautot ja tila-autot.

Maakohtaisesti selvästi parhaiten menestyivät japanilaiset ja ruotsalaiset automerkit. Epäluotettavimmiksi osoittautuivat englantilaiset ja USAlaiset merkit.

Eri ikäisten autojen vikojen määriä tarkasteltaessa havaittiin, että kaksi-kolme vuotta vanhoilla autoilla merkittäviä vikoja oli keskimäärin 6,9 %:lla kaikista autoista kun 10-11 vuotiailla autoilla vikoja oli lähes nelinkertainen määrä eli 26,3%.

 

Pertin kotisivulle

Pertin Fiat Barchetta-sivut